The word ko is a valid scrabble word

3 short excerpts of WikWik.org (WikWik is an online database of words defined in the English, French, Spanish, Italian, and other Wiktionnaries.)

 • ko  n. (game of Go) A local shape to which the ko rule applies; a ko shape.
 • ko  n. (game of Go) ko fight.
 • ko  n. (game of Go) a stone in a ko in atari, a ko stone.

14 valid words from 3 definitions

APPLIES FIGHT GAME GO IN KO LOCAL OF RULE SHAPE STONE THE TO WHICH

1 invalid word from 3 definitions

ATARI

19 cousins (New words found by changing only one letter.)

BO DO GO HO IO JO KA KI KY LO MO NO OO PO SO TO WO YO ZO

264 suffixes (New words found by adding one or more letters at the end of the word.)

KOA KOB KOI KON KOP KOR KOS KOW KOAN KOAP KOAS KOBO KOBS KOEL KOFF KOHA KOHL KOIS KOJI KOLA KOLO KOND KONK KONS KOOK KOPH KOPS KORA KORE KORO KORS KORU KOSS KOTO KOWS KOALA KOANS KOAPS KOBAN KOBOS KOELS KOFFS KOFTA KOHAS KOHLS KOINE KOJIS KOKER KOKRA KOKUM + 214 words

457 times in the middle (New words found by adding letters in front and at the end of the word.)

IKON SKOL ALKOS ASKOI ASKOS BOKOS EIKON HIKOI IKONS JOKOL KIKOI MAKOS MOKOS NKOSI PEKOE SEKOS SKOAL SKOFF SKOLS SKOOL SKORT SKOSH SOKOL TOKOS YAKOW YUKOS AIKONA ALKOXY ARKOSE BECKON BOOKOO BUCKOS BUNKOS CHIKOR CHOKOS CHUKOR CUCKOO DAIKON DAKOIT DECKOS DEKKOS DIKKOP DONKOS EIKONS GECKOS HIKOIS IROKOS JOCKOS KIKOIS KOKOPU + 407 words

51 prefixes (New words found by adding one or more letters in front of the word.)

ALKO BOKO MAKO MOKO TOKO YUKO BERKO BUCKO BUNKO CHOKO DECKO DEKKO DONKO GECKO IROKO JOCKO MAIKO MILKO PINKO SANKO SHAKO SICKO SMOKO SOCKO WACKO YUCKO CHOCKO FINSKO GINGKO JINGKO KOKAKO MAMAKO PAKOKO PLONKO PUKEKO SHACKO STALKO STINKO THICKO WHACKO FINNSKO CHECHAKO FINNESKO KORIMAKO KOROMIKO MOKOMOKO PACHINKO TOKOTOKO CHEECHAKO KAIKOMAKO CHEECHALKO

17 anagrams plus one (New words formed with all the letters from the word plus a letter.)

+A KOA OAK OKA
+B BOK KOB
+E OKE
+I KOI OIK
+N KON
+P KOP
+R KOR ROK
+S KOS
+U OUK
+W KOW WOK
+Y YOK

Scrabble scoring

 • 6 points.

Probability in scrabble (Probability to draw 7 letters at the beginning of the game to build the word.)

 • Joker allowed, 1 in 8.73 chance (11.45%).
 • Joker not allowed, 1 in 29.5 chance (3.39%).

Other languages

Categories without words

 • No words-in-word (Word found as is inside the word.)
 • No words-in-word RTL (Word found written from right to left, inside the word.)
 • No anagrams (Word found by changing the order of the letters.)
 • No lipograms (Word found when removing only one letter.)
 • No epentheses (Word found when adding only one letter.)
 • No anagrams can be formed by removing a letter (New word formed with all the letters of the word minus a letter.)

Random wordBack to top
Previous wordNext word
Look for words


Recommended websites


Ortograf Inc.This site uses web cookies, click to learn more. Our privacy policy.
© Ortograf Inc. Website updated on 4 February 2020 (v-2.1.1). Informations & Contacts.