oi is a valid scrabble word.

Short excerpts of Wiktionary(A collaborative project to produce a free-content dictionary.)

• oi interj. Said to get someone's attention; hey.

• oi interj. An expression of surprise.

• oi interj. An informal greeting, similar to hi.

No word in word(Word found as is inside the word.)

One word in word RTL(Word found written from right to left, inside the word.)

IO

One anagram(New word found by changing the order of the letter.)

IO

28 cousins(New words found by changing only one letter.)

AI BI DI GI HI KI LI MI OB OD OE OF OH OM ON OO OP OR OS OU OW OX OY PI QI SI TI XI

No lipogram(New word found when removing only one letter.)

One epenthesis(New word found when adding only one letter.)

OBI

72 suffixes(New words found by adding one or more letters at the end of the word.)

OIK OIL OIKS OILS OILY OINK OINT OIDIA OILED OILER OINKS OINTS OIDIUM OIKIST OILCAN OILCUP OILERS OILERY OILGAS OILIER OILILY OILING OILLET OILMAN OILMEN OILNUT OILWAY OINKED OINTED OIDIOID OIKISTS OILBIRD OILCAMP OILCANS OILCUPS OILHOLE OILIEST OILLETS OILNUTS OILSEED OILSKIN OILWAYS OINKING OINOMEL OINTING OILBIRDS OILCAMPS OILCLOTH OILERIES OILFIELD + 22 words

3399 times in the middle(New words found by adding letters in front and at the end of the word.)

BOIL BOIS COIF COIL COIN COIR COIT DOIT FOID FOIL FOIN HOIK JOIN KOIS LOID LOIN LOIR MOIL MOIT NOIL NOIR POIS ROIL ROIN SOIL TOIL TOIT VOID ZOIC ABOIL ALOIN AROID AVOID AXOID AZOIC BOILS BOING BOINK BOITE BROIL CHOIR COIFS COIGN COILS COINS COIRS COITS DOILT DOILY DOING + 3349 words

64 prefixes(New words found by adding one or more letters in front of the word.)

BOI HOI KOI MOI POI EUOI HIOI MOOI NAOI AIDOI ASKOI AULOI ENVOI HIKOI KIKOI LOGOI NOMOI TELOI TOPOI BORZOI CESTOI DROMOI EXODOI KOUROI MYTHOI NOSTOI OCTROI PITHOI RENVOI SACCOI SAKKOI SIGLOI TATSOI THOLOI TOITOI XYSTOI CHILIOI DIDICOI EPHEBOI EPINAOI PARODOI PRONAOI RHOMBOI SKYPHOI STAMNOI STICHOI CUNJEVOI DIPTEROI KUMBALOI LEKYTHOI + 14 words

3 anagrams found with B(New words formed with all the letter from the word and the letter B.)

BIO BOI OBI

One anagram with G

GIO

One anagram with H

HOI

2 anagrams with K

KOI OIK

One anagram with L

OIL

One anagram with M

MOI

One anagram with N

ION

One anagram with P

POI

2 anagrams with S

IOS ISO

No anagram can be formed by removing letter(New word formed with all the letters of the word minus a letter.)

Scrabble scoring

2 points.

Probability scrabble(Probability to draw 7 letters (at the beginning of the game) to build the word.)

Joker allowed, 1 in 2.20 chance (45.39%).

Joker not allowed, 1 in 3.27 chance (30.55%).

Other languages

Valid : Italian Spanish

Invalid : French


Previous word  |  Next word  |  Random word  |  Look for words

(*) Click or tap uppercase words.

You like scrabble, visit our websites:

This site uses web cookies, click to learn more.
© Ortograf Inc. Website updated on 26 September 2017. Informations & Contacts